திருக்குர்ஆன் Tamil Tharjuma (MP3)


1 அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்)

2 ஸூரத்துல் பகரா
(பசு மாடு)


3 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான்
(இம்ரானின் சந்ததிகள்)


4 ஸூரத்துன்னிஸாவு
(பெண்கள்)


5 ஸூரத்துல் மாயிதா
(ஆகாரம்) (உணவு மரவை)


6 ஸூரத்துல் அன்ஆம்
(ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)


7 ஸூரத்துல் அஃராஃப்
(சிகரங்கள்)


8 ஸூரத்துல் அன்ஃபால்
(போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)


9 ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)

10 ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி)

11 ஸூரத்து ஹூது

12 ஸூரத்து யூஸுஃப்

13 ஸூரத்துர் ரஃது (இடி)

14 ஸூரத்து இப்ராஹீம்

15 ஸூரத்துல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை)

16 ஸூரத்துந் நஹ்ல்
(தேனி)


17 பனீ இஸ்ராயீல்
(இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)


18 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (குகை)

19 ஸூரத்து மர்யம்

20 ஸூரத்து தாஹா

21 ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்)

22 ஸூரத்துல் ஹஜ்

23 ஸூரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்)

24 ஸூரத்துந் நூர்
(பேரொளி)


25 ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான்
(பிரித்தறிவித்தல்)


26 ஸூரத்துஷ்ஷுஃரா
(கவிஞர்கள்)


27 ஸூரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்)

28 ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)

29 ஸூரத்துல் அன்கபூத்
(சிலந்திப் பூச்சி)


30 ஸூரத்துர் ரூம்
(ரோமானியப் பேரரசு)


31 ஸூரத்து லுக்மான்

32 ஸூரத்துஸ் ஸஜ்தா
(சிரம் பணிதல்)


33 ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப
(சதிகார அணியினர்)


34 ஸூரத்துஸ் ஸபா

35 ஸூரத்து ஃபாத்திர்
(படைப்பவன்)


36 ஸூரத்து யாஸீன்

37 ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத்
(அணிவகுப்புகள்)


38 ஸூரத்து ஸாத்

39 ஸூரத்துஜ்ஜுமர்
(கூட்டங்கள்)


40 ஸூரத்துல் முஃமின்
(ஈமான் கொண்டவர்)


41 ஸூரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா

42 ஸூரத்துஷ் ஷூறா
(கலந்தாலோசித்தல்)


43 ஸூரத்துஜ் ஜுக்ருஃப்
(பொன் அலங்காரம்)


44 ஸூரத்துத் துகான் (புகை)

45 ஸூரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்)

46 ஸூரத்துல் அஹ்காஃப்
(மணல் திட்டுகள்)


47 ஸூரத்து முஹம்மது(ஸல்)

48 ஸூரத்துல் ஃபத்ஹ்
(வெற்றி)


49 ஸூரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்)

50 ஸூரத்து ஃகாஃப்

51 ஸூரத்துத் தாரியாத்
(புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)


52 ஸூரத்துத் தூர் (மலை)

53 ஸூரத்துந்நஜ்ம்
(நட்சத்திரம்)


54 ஸூரத்துல் கமர் (சந்திரன்)

55 ஸூரத்துர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்)

56 ஸூரத்துல் வாகிஆ
(மாபெரும் நிகழ்ச்சி)


57 ஸூரத்துல் ஹதீத்(இரும்பு)

58 ஸூரத்துல் முஜாதலா
(தர்க்கித்தல்)


59 ஸூரத்துல் ஹஷ்ர்
(ஒன்று கூட்டுதல்)


60 ஸூரத்துல் மும்தஹினா
(பரிசோதித்தல்)


61 ஸூரத்துஸ் ஸஃப்ஃபு
(அணிவகுப்பு)


62 ஸூரத்துல் ஜுமுஆ
(வெள்ளிக் கிழமை)


63 ஸூரத்துல் முனாஃபிஃகூன்
(நயவஞ்சகர்கள்)


64 ஸூரத்துத் தஃகாபுன்
(நஷ்டம்)


65 ஸூரத்துத் தலாஃக்
(விவாகரத்து)


66 ஸூரத்துத் தஹ்ரீம்
(விலக்குதல்)


67 ஸூரத்துல் முல்க் (ஆட்சி)

68 ஸூரத்துல் கலம்;
(எழுதுகோல்)


69 ஸூரத்துல் ஹாஃக்ஃகா
(நிச்சயமானது)


70 ஸூரத்துல் மஆரிஜ்
(உயர்வழிகள்)


71 ஸூரத்து நூஹ்

72 ஸூரத்துல் ஜின்னு (ஜின்கள்)

73 ஸூரத்துல் முஸ்ஸம்மில்
(போர்வை போர்த்தியவர்)


74 ஸூரத்துல் முத்தஸ்ஸிர்
(போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)


75 ஸூரத்துல் கியாமா
(மறுமை நாள்)


76 ஸூரத்துத் தஹ்ர் (காலம்)

77 ஸூரத்துல் முர்ஸலாத்
(அனுப்பப்படுபவை)


78 ஸூரத்துந் நபா
(பெரும் செய்தி)


79 ஸூரத்துந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்)

80 ஸூரத்து அபஸ
(கடு கடுத்தார்)


81 ஸூரத்துத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்)

82 ஸூரத்துல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்)

83 ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)

84 ஸூரத்துல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்)

85 ஸூரத்துல் புரூஜ் (கிரகங்கள்)

86 ஸூரத்துத் தாரிஃக் (விடிவெள்ளி)

87 ஸூரத்துல் அஃலா
(மிக்க மேலானவன்)


88 ஸூரத்துல் காஷியா
(மூடிக் கொள்ளுதல்)


89 ஸூரத்துல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை)

90 ஸூரத்துல் பலத்(நகரம்)

91 ஸூரத்துஷ் ஷம்ஸ் (சூரியன்)

92 ஸூரத்துல் லைல்(இரவு)

93 ஸூரத்துள் ளுஹா (முற்பகல்)

94 ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்)

95 ஸூரத்துத் தீன் (அத்தி)

96 ஸூரத்துல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி)

97 ஸூரத்துல் கத்ரி (கண்ணியமிக்க இரவு)

98 ஸூரத்துல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்)

99 ஸூரத்துஜ் ஜில்ஜால் (அதிர்ச்சி)

100 ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை)

101 ஸூரத்து அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)

102 ஸூரத்துத் தகாஸுர் (பேராசை)

103 ஸூரத்துல் அஸ்ரி (காலம்)

104 ஸூரத்துல் ஹுமஜா (புறங்கூறல்)

105 ஸூரத்துல் ஃபீல் (யானை)

106 ஸூரத்து குறைஷின் (குறைஷிகள்)

107 ஸூரத்துல் மாஊன்
(அற்பப் பொருட்கள்)


108 ஸூரத்துல் கவ்ஸர்
(மிகுந்த நன்மைகள்)


109 ஸூரத்துல் காஃபிரூன் (காஃபிர்கள்)

110 ஸூரத்துந் நஸ்ர் (உதவி)

111 ஸூரத்துல் லஹப் (ஜுவாலை)

112 ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்)

113 ஸூரத்துல் ஃபலக் (அதிகாலை)

114 ஸூரத்துந் நாஸ் (மனிதர்கள்)

No comments:

Post a Comment