வெள்ளாணக் கோட்டை P.திவான் அலி A.ராபியத்துல் ஜவஹர் நிஷா திருமணம்

பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர்