நமது அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் உறுப்பினர்கள்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நமது அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் சவுதி அரேபியா உறுப்பினர்கள் மற்றும் மற்ற நாடுகளிழ் வசிக்கும் அனைத்து உறுப்பினர்கள் உங்கலுடைய விலாசம் Email ID @ Mobile No: _______ பயனுள்ள தகவல்கள்  நமது அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் Email ID க்கு alameendubaijamath@gmail.com அனுப்புங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் உங்கள் விலாசம், மற்றும் தகவல்கள். 
  இவ் உலகத்தில் வலம்வந்து கெண்டிருக்கும்  நமது www.alameendubaijamath.com  வளைத்தளத்திள் பதிக்கப்படும். மற்றும் உங்கலுடைய Facebook ID யை நமது அல்அமீன் துபைஜமாஅத்தின் Facebook ல் இனைக்கவும்.......                                                               Admin -Ibrahim 

No comments:

Post a Comment