ஹாஜிகளை அண்புடன் வரவேர்க்கின்றோம்


                                                  ஹஜ் என்னும் புனிதப் பயணம் சென்று இன்று தாயகம் திரும்பி 29/11/2009 அன்று சொந்த ஊர்களுக்கு வரும் ஹாஜிகள்...........
  1. அருளாட்ச்சி : மௌலானா மௌலவி.அல்ஹாபில் அல்ஹாஜ் M.P.அப்துல் ரஹீம் ஆலிம் 
  2. அருளாட்ச்சி : மௌலானா மௌலவி.அல்ஹாபில் அல்ஹாஜ் M.அப்துல் கரீம் ஆலிம்
  3. அருளாட்ச்சி : ஹாஜிM. P.முஹம்மது அப்பாஸ்
  4. ஆத்துவழி    :  ஹாஜி  முஹம்மது காசிம் (வல்லநாட்டான்)
  5. ஆத்துவழி    :  ஹாஜிமா M.ஆமினா முஹம்மது காசிம்               
  6. புளியங்குடி  : ஹாஜிமா V.அஸ்மா வாவாசி     ஆகியோரை அல் அமீன் துபை ஜமா அத்தின் சார்பாக அண்புடன் வரவேர்க்கின்றோம்.