தாயகம் திரும்பும் ஹாஜிகளை வரவேர்க்கின்றோம்

                                        ஹஜ் என்னும் புனிதப் பயணம் சென்று இன்று சென்னை வந்து  நாளை 23/11/2010 திருநெல்வேலி வந்து சேரும்  ஹாஜிகள்...........
  1. அருளாட்ச்சி : ஹாஜி M.அப்துல் கரீம்
  2. அருளாட்ச்சி : ஹாஜிமா A.ஆமினா கரீம்   மற்ரும் அனைத்து ஹாஜிகளையும்  அல் அமீன் துபை ஜமா அத்தின் சார்பாக அண்புடன் வரவேர்க்கின்றோம்.